ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ

Read more
Translate »